Gabinet Stomatologiczny
    Wanda Fechner-Wójtowicz

Opole, ul. Chabrów 15/11, tel. 601 944 156

Obowiązek informacyjny dla pacjentów Gabinetu Stomatologicznego przy ulicy Chabrów 15/11 w Opolu

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. Z 2016 r. poz.922), informujemy że:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest Gabinet Stomatologiczny adres: ul. Chabrów 15/11 45-221 Opole, e-mail:wanda-fechner@tlen.pl oraz pawel123wojtowicz@gmail.com , reprezentowany przez lekarza dentystę Pawła Wójtowicza i Wandę Fechner-Wójtowicz.
Dane przetwarzane są w postaci zbiorów danych medycznych pacjentów Gabinetu Stomatologicznego przy ul. Chabrów 15/11 w Opolu.
Celem przetwarzania danych osobowych przez Gabinet Stomatologiczny przy ulicy Chabrów 15/11 w Opolu jest udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 160 z pózn. zm.),przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynoszące :
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna,
22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).
10 lat- zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją.
5 lat- w przypadku skierowania na badanie lub zlecenia lekarskie, licząc od końca roku, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierownia lub zlecenia.
Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualniana, zgodnie z art. 32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione:
podmiotom/organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z pózn. zm.)
Opole, dnia 21.05.2018 r.

Adres gabinetu:

Ul. Chabrów 15/11
45-221 Opole

Autobusem: liniami 3,7,18 – przystanek CHABRY.

Samochodem: zjazd z ulicy Chabrów w Jaśminów a nastepnie w lewo. Parking przy bloku.


Pokaż Gabinet Stomatologiczny (Opole) Wanda Fechner-Wójtowicz na większej mapie

  • RSS
  • Delicious
  • Digg

najpopularniejsze:

Nowa wersja strony

Od dziś zapraszam do korzystania z nowej wersji strony. Zapewniam ...